Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Name

QuangCachBuoiLamViec

Preview

UBND tỉnh đã làm việc với huyện Thống Nhất về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách và đầu tư công 9 tháng đầu năm 2018.

Title

 

File Type

jpg

Picture Size

500 x 281

Date Picture Taken

 

Description

UBND tỉnh đã làm việc với huyện Thống Nhất về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách và đầu tư công 9 tháng đầu năm 2018.

Keywords

KT-XH, QP-AN, T-C NS
Created at 9/20/2018 14:42 by DONGNAI\nhatnnm.bqldadtxd
Last modified at 9/20/2018 14:44 by DONGNAI\nhatnnm.bqldadtxd